นิทรรศการ

จากโรงเรียนในโครงการฯ ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

โรงเรียนในโครงการ กสศ. รุ่นที่ 1 ปี 64

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์

โรงเรียนในโครงการ กสศ. รุ่นที่ 2 ปี 64

โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
โรงเรียนบ้านสะอาด
โรงเรียนบ้านปอแดง
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย
โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
โรงเรียนบ้านขามป้อม
โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวงมน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี
โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง
โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์
โรงเรียนบ้านทรายมูล
โรงเรียนบ้านโคกสูงใหญ่วิทยา
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา
โรงเรียนบ้านเม็ง
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง
โรงเรียนการกุศลวัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน
โรงเรียนวัดศรีจันทร์
โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา

โรงเรียนในโครงการ กสศ. รุ่นที่ 1-2 ปี 63

โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหลักร้อย
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
โรงเรียนบ้านสน
โรงเรียนบ้านเชียงอาด
โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
โรงเรียนบ้านตากแดด
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
โรงเรียนบ้านกะรุบี

โรงเรียนในมูลนิธิพุทธรักษา

โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมป์)
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา
โรงเรียนวัดวรดิตถ์วิทยาประสูทน์

โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด

โรงเรียนในโครงการ/ MOU และอื่น ๆ

โรงเรียนวรพัฒน์
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์
โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
โรงเรียนบ้านมะอึ
โรงเรียนหวังดี
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
โรงเรียนคัมภีร์วิทยา
โรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์
โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม”
โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)
โรงเรียนบ้านคำบง 1
โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
กลับหน้าหลัก

ขอบคุณสำหรับการรับชม