การเปิดชั้นเรียน

การจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 เป็นการจัดการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ในรูปแบบออนไลน์ (Full Online) โดยการเปิดชั้นเรียนมีทั้งหมด 7 ชั้นเรียน ประกอบไปด้วย

ชั้นเรียนบูรณาการ การคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ผ่านการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม Scratch
 • ผู้สอน : ผศ.ดร.นฤมล ช่างศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นักเรียน : นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้นเรียนบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อกิจกรรม ไปเที่ยวกันเถอะ หน่วยกาเรียนรู้เรื่อง อุณหภูมิ
 • ผู้สอน : คุณครูยุทธพงศ์ ชนะพันธ์ นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา
 • นักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จังหวัดขอนแก่น
ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อกิจกรรม แรงดันอากาศ
 • ผู้สอน : นางสาวรินลญา มาณะศิลป์ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น
ชั้นเรียนศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชื่อกิจกรรม Fuwa Fuwa Balloon
 • ผู้สอน : Mr. Hiroyuki Abe Hokkaido University of Education Iwamizawa School
 • นักเรียน : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้นเรียนบูรณาการ STEAM Education ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อกิจกรรม Walking Monster
 • ผู้สอน : คุณครูวชิราวุธ วงศ์สุวรรณ นักวิจัยประจำมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด
 • นักเรียน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ชื่อกิจกรรม กล่องหรรษา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง รูปทรงของกล่อง
 • ผู้สอน : นางสาวกมลชนก จ่าภา Global Innovation School และมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด
 • นักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง
ชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อกิจกรรม พลังงานสะอาดในชีวิตประจำวัน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สมการกำลังสอง
 • ผู้สอน : คุณครูธนินท์ วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
 • นักเรียน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น