ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา

อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
หมายเลขโทรศัพท์ : 043 100 700 ต่อ 50147 หรือ 098 586 5728
อีเมล : openclassthailand@gmail.com
facebook