นิทรรศการเสมือนจริง

การจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 16 (National Open Class 16th) ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 ในรูปแบบ Hybrid ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระบบออนไลน์ โดยท่านจะได้พบกับนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) จากโรงเรียนในโครงการฯ ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

นิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition)