การบรรยายพิเศษ

การจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 ในรูปแบบ Hybrid ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระบบออนไลน์ โดยท่านจะได้พบกับการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบไปด้วย

วันที่ 23 มีนาคม 2567
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของครุศึกษา: มุมมองเชิงนวัตกรรม
  • โดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ประธานคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผน (สปอว.)
    ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อกับการศึกษาในสถาบันเชิงวิชาชีพ
  • โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับระบบการพัฒนาวิชาชีพของประเทศไทย
  • โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการกำกับทิศทางฯ สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)

วันที่ 24 มีนาคม 2567
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด: ประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  • โดย Prof. Hideyo Emori Otani University for Research and International, Japan

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษากับการกำหนดนโยบายของประเทศ
  • โดย ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การบรรยายพิเศษ เรื่อง 20 ปี TLSOA: จากแนวคิดเชิงนวัตกรรม ถึง โมเดลเชิงนวัตกรรม
  • โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
    รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน