การเสวนา

การจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Full Online) โดยท่านจะได้พบกับการเสวนา การนำเสนอวิจัยในชั้นเรียน การนำเสนอ Best Practice และสารคดีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ประกอบไปด้วย

สารคดีเกี่ยวกับ “การจัดการเรียนการสอบรูปแบบผสมผสาน (BLC)

การนำเสนอ Best Practice ของโรงเรียนภายใต้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ
 • ด้านที่ 1 Best practice whole school approach
  โดย สิบตำรวจโท พลทอง เพ็งวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์
 • ด้านที่ 2 Best practice ด้าน Q-info
  โดย นายสุรพล ภูสอดเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเพีย
 • ด้านที่ 3 Best practice ด้านการดูแลช่วยเหลือเด็ก
  โดย นายสมานฉันท์ จันทะมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
 • ด้านที่ 4 Best practice ด้านแผนการจัดการเรียนการสอน ช่วง covid-19
  โดย นายสันติ มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)

การเสวนาประเด็น “การนำการศึกษาชั้นเรียน (Lesson -Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ไปใช้ในภาคปฏิบัติ”
 1. ครูศิริวรรณ สายชมภู โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ สอนบูรณาการ
 2. ครูทิวาพร ลีเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด สอนวิชาภาษาอังกฤษ
 3. ครูฤทัยรัตน์ ระราคี โรงเรียนหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สอนวิชาวิทยาศาสตร์
 4. ครูนิชาพัทร อรมูล โรงเรียนบ้านแดงน้อย จ.ขอนแก่น สอนวิชาคณิตศาสตร์
 5. ครูบรรจง สมานมิตร โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สอนวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์/บูรณาการ
 6. ครูธีรารัตน์ สันโต๊ะเส็น โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ สอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
 7. ครูศิริวรรณ สายชมภู โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ สอนบูรณาการ
ผู้ดำเนินรายการ ศน.กีรติ ชาดาเม็ก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 3
การเสวนาประเด็น “การนำการศึกษาชั้นเรียน (Lesson -Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ไปใช้ในภาคปฏิบัติและการวิจัยในชั้นเรียน”
 1. ครูอารีวรรณ ศิลารัตน์ โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์
  ผศ.ดร.จิรดาวรรณ หันตุล อาจารย์ประจำสาขาวิชวิทยาศาสตรศึกษา
 2. ครูปรีดา หวังนุรักษ์ โรงเรียนวรพัฒน์ ป.1
  นายวรัญญู เลพล นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนใสถานศึกษา โรงเรียนวรพัฒน์ ป.1
  ผศ.ดร.นฤมล ช่างศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. นส.อุมาภรณ์ วงษ์ศรีแก้ว นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 5
  ผศ.เขม เคนโคก อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.พงษ์ธนัช แซ่จู รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันฯ วิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับอาเซียน