การบรรยายพิเศษ

การจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Full Online) โดยท่านจะได้พบกับการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบไปด้วย

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การทำความเข้าใจความซับซ้อน (complexity) ของชั้นเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน
  • โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของศึกษานิเทศก์กับการพัฒนาชั้นเรียนฐานสมรรถนะ
  • โดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาการคิดขั้นสูง กับ AI
  • โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การบรรยายพิเศษ เรื่อง Electronic Textbook
  • โดย Prof. Yutaka OHARA College of Education, Kanto-Gakuin University
  • และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น